logo Sev.en

Produkty a služby> Energetické produkty a služby


Stabilní a bezpečné dodávky energetických produktů

Elektrárna Chvaletice a.s. je třetí největší výrobce elektřiny v ČR s certifikací pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu. Zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie a ostatních energetických produktů z českých zdrojů.Elektřina

Produkcí v elektrárně Chvaletice se skupina podílí zhruba 5,4 % na celkové brutto výrobě elektřiny v České republice. Vyrobená elektřina se obchoduje převážně na velkoobchodním trhu, pouze část se dodává koncovým zákazníkům z oblasti průmyslu a obchodu sídlícím v areálu elektrárny.

Teplo

Teplem vyráběným v závodech v Kladně a ve Zlíně je zásobováno bezmála 35 000 domácností. Oba závody také, prostřednictvím soustavy horkovodů a parovodů, dodávají teplo mnoha podnikatelům a řadě průmyslových podniků.

Elektrárna ve Chvaleticích zajišťuje kromě výroby elektrické energie i dodávky tepla. Teplo dodává do města Chvaletice, do obce Trnávka a do průmyslových areálů mezi městem Chvaletice a elektrárnou. Současně vytápí i vlastní areál elektrárny.

Více na stránce Činnosti
Lokální distribuční síť
elektřiny/tepla/Mostecko

Na Mostecku nabízíme prostřednictvím společnosti Sev.en Inntech a.s. (7InnT) možnost připojení k lokální distribuční síti elektřiny a tepla (LDS). Ověřte si, zda splňujete podmínky.


Elektřina Teplo

Pro bližší informace nás kontaktujte na:

Sev.en Inntech a.s.

Václava Řezáče 315, 434 01 Most
dispečink oddělení řízení energetiky - nepřetržitě
tel.: +420 476 203 443 (444)
mobil: +420 602 451 648

Vedlejší energetické produkty (VEP)

Společnost Sev.en Smart EP s.r.o. je logistickou společností zajišťující ve spolupráci s externími dopravci především automobilovou dopravu pro společnost SILO TRANSPORT, výhradního dodavatele certifikovaných stavebních alternativních materiálů (SAM) z elektráren Chvaletice a Počerady a tepláren Kladno a Zlín, patřících do skupiny Sev.en Česká energie. Ze stavebních alternativních materiálů, které vznikají při výrobě elektrické energie, nabízí certifikované výrobky, jimiž jsou:

 • struska
 • popílek
 • energosádrovec
 • stabilizát

Využití zejména ve stavebnictví:

 • přísada při výrobě cementu
 • výroba betonů a pórobetonu
 • při stavbě pozemních komunikací a inženýrských sítí
 • výroba sádry zpracované na sádrokartonové desky

Pro bližší informace kontaktujte náš tým:

Michaela Štěpanovská
e-mail

Radoslav Záruba
e-mail

Ke všem našim výrobkům dodáváme certifikáty a prohlášení o shodě dle platné legislativy.

Vedlejší energetické produkty (VEP)

Z Elektrárny Chvaletice a.s.a z Elektrárny Počerady a.s. nabízíme k prodeji plně certifikované vedlejší energetické produkty, které vznikají při výrobě elektrické energie, jimiž jsou:

 • struska
 • popílek
 • energosádrovec
 • stabilizát

Struska a popílek vznikají spalováním uhlí v granulačních dvoutahových kotlích. Původní systém hydraulické dopravy popelovin na složiště, nacházející se za areálem elektrárny, je nahrazen zařízením na suchý odtah popela a strusky. Pro tento proces vznikly v elektrárnách další technologická linky - tzv. míchací centra, kde se vyrábí další produkt - stabilizát.

Popílek

Popílek je deklarován jako výrobek z elektrostatických a látkových odlučovačů kouřových plynů, vzniklých spalováním nízkosirnatého uhlí z vlastních dolů Severní energetické a.s.

Elektrárna Chvaletice a Elektrárna Počerady nabízí tyto druhy popílku

 • popílek hrubý dle ČSN EN 197
 • popílkový mix dle ČSN EN 12620

Popílek lze využívat pro stavební účely:

 • výroba směsných betonů a pórobetonu
 • přísada do cementu
 • pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací

Certifikovaný popílek v suché formě lze stáčet do železničních vozů RAJ nebo do autocisteren na plnících místech, kterými jsou mezisila popílků, nebo sila v prostorách míchacíh center.

Použití jednotlivých druhů popílků dle vydaných certifikátů:

 • Kamenivo – popílek jako filer pro výrobu betonu
 • Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací. Jedná se o hrubý popílek, případně směsi popílků se struskou.
 • Popílek do betonu z hnědého uhlí: jako příměs druhu II (viz EN 206-1)
 • Popílek hnědouhelný: popílek pro výrobu cementu
 • Popílek hnědouhelný: popílek jako neaktivní složka pro výrobu pórobetonu

Struska

Hlavní podíl strusky tvoří škvára z prvního tahu kotle. Horká struska se chladí ve vodní lázni a následně je drcena na částice o rozměru max. 3 x 3 cm. Takto drcená struska je dopravována žlabovými řetězovými dopravníky na centrální pásový dopravník a dále do zásobníků, umístěných na míchacím centru. Do prostoru žlabového řetězového dopravníku se přidává popílek z druhého tahu a popílek z Ljungströmů (ohřívák vzduchu). Tyto popílky jsou v suchém stavu, takže strusku částečně dosušují a snižují obsah nespálených zbytků ve výsledném materiálu. Celková vlhkost materiálu z expedice je cca 15 - 40 %.

Struska je skladována před dalším zpracováním v zásobnících o kapacitě 2 x 1000 t a je jí možné plnit pouze na nákladní auta se sklápěcími valníky. Výkon plnícího místa je max. 150 t/h.

Použití strusky:

 • pro tvarování krajiny při rekultivačních pracích
 • stavbu pozemních komunikací
 • násypy, zásypy a obsypy inženýrských sítí
 • jako zdrsňující posypový materiál
 • jako doplňková složka při výrobě stavebních hmot

Energosádrovec

Energosádrovec je deklarovaný výrobek z procesu odsíření kouřových plynů, vzniklých spalováním uhlí z dolů Severní energetické a.s. pomocí mokré vápencové vypírky.

Vodní suspenze jemně mletého vápence o předepsané zrnitosti je v absorbérech protiproudně rozstřikována tryskami proti toku kouřových plynů. Reakcí jemných kapiček vápencové suspenze s oxidy síry vzniká siřičitan vápenatý (CaSO3), který později vháněným vzduchem oxiduje na suspenzi hydratovaného síranu vápenatého. Tato suspenze je zahuštěna pomocí hydrocyklonů a následně odvodněna na pásového vakuového filtru. Výsledný produkt – energosádrovec (CaSO4 . 2H2O) obsahuje max. 12% vlhkosti.

Energosádrovec se používá např. pro výrobu sádry nejčastěji ihned zapracované na sádrokartonové desky nebo jako přísada při výrobě cementu.

Je možné jej plnit dle požadavku zákazníka do železničních vozů nebo do nákladních aut se sklápěcím valníkem. Výkon plnícího zařízení je cca 150 t/h.

Stabilizát

Stabilizát je výrobek, který vzniká smícháním základních komponentů (elektrárenský popílek, vápno a voda) a doplňkových komponentů (energosádrovec, struska). Stabilizace této směsi probíhá vytvrdnutím zamíchaného vápna. Vyrábí se v míchacím centru Elektrárny Chvaletice a Elektrárny Počerady, kde je možné provádět výrobu směsi dle požadavku zákazníka nebo elektrárny.

Možnosti využití stabilizátu

 • tvarové úpravy a nepropustné překrytí odkaliště
 • tvarování krajiny
 • přechodová oblast mostních objektů
 • podkladní vrstvy
 • zásypy a obsypy inženýrských sítí

Stabilizát má pevně stanovené technologické podmínky zpracování:

 • Pro zamíchání musí být vlhkost stabilizátu 17 – 27%. Materiál v čase tvrdne, vyvíjí hydratační teplo a klesá jeho vlhkost.
 • Hutnící předpis se předepisuje na základě hutnící zkoušky. Tloušťka zhutněné vrstvy dle použitého zhutňovacího prostředku se pohybuje od 15 do 30 cm.
 • K hutnění jsou vhodné hladké vibrační válce a pneumatické válce. Válec by měl mít stírací lištu.
 • Doporučená doba pro zpracování je do 6 hod.

Výkon míchacího centra je max. 500t/h vyrobeného stabilizátu. Pro kvalitní namíchání směsi je dobré mít zaručen kontinuální provoz z důvodu dodržení dané receptury. Vyrobený stabilizát se neskladuje, ale z míchačů se přímo expeduje pásovou dopravu na rekultivaci krajiny, popř. na nákladní auta nebo do vagónů.

Teplárna Kladno, s.r.o

Vyrábi elektrickou energii na nejmodernějším technologickém zařízení v České republice. Využívá spalování jemně mleté palivové směsi s fluidním ložem. Výsledkém je značné zvýšení efektivity spalovacího procesu.

Vedlejší energetické produkty z této teplárny jsou plně certifikovány jako výrobky a  využívají se ve výrobě stavebních hmot, hornictví , podzemním stavitelstvi, silničním stavitelstvi a dalších průmyslových oborech. Tyto se děli na dvě hlavní skupiny:

 • úletové popílky
 • ložové popílky

Úletové popílky jsou certifikovány jako:

 • popílek do cementu
 • filler do betonu
 • aditivovaný granulát (rekultivační výrobek)
 • výplňová směs pro důlní díla
 • surovina pro výrobu stavebních hmot
 • popílek pro silniční stavby

Ložový popílek je certifikován jako:

 • aditivovaný granulát (rekultivační výrobek)
 • drobné kamenivo pro stavební účely
 • surovina pro výrobu stavebních hmot

Kromě obchodní a logistické činnosti se společnost v rámci skupiny zabývá výzkumem a vývojem technologií vedoucích k co nejekologičtějšímu využití všech vedlejších produktů energetických zdrojů včetně emisních plynů, a jejich ekologizaci, která umožní dosáhnout všech cílů přechodu k cirkulární ekonomice.


> Uhelné produkty


Nejkvalitnější hnědé uhlí v Evropě

Těží se v lokalitě Vršany a ČSA. Většinu produkce tvoří energetické uhlí určené pro elektroenergetiku a teplárenství.

Vysoká
výhřevnost

málo uhlí,
hodně tepla

Nízký obsah
popela

minimum
odpadu

Domácí
produkt

lehce
dostupné

Prodej uhlí


www.7rawmaterials.cz


> Ostatní služby


Výškové práce nebo IT podpora. I to jsou služby Sev.en

Sev.en je především energetická skupina. Díky komplexnosti výroby elektrické energie má skupina kompetence, které je schopna nabídnout dále. Jde například o práce v extrémních podmínkách, komplexní dodávku složitých IT řešení nebo správu autoparku. Další specializované činnosti v oblasti měření a geoinformatiky, laboratorních rozborů, přepravy materiálu, stavebních strojů a mechanizace, ale i administrativy zajišťuje jako sdílenou službu v rámci skupiny i pro externí odběratele.

Služby autoprovozu – Servis Leasing a.s.

Společnost Servis Leasing a.s. je společnost skupiny, která se stará o vozový park čítající stovky vozidel různého druhu.
Kromě této hlavní činnosti nabízí:


Správa autoparku

Správou autoparku se rozumí zajištění služeb nebo činností souvisejících s provozem vozidel. Podle typu klienta a jeho specifických podmínek sestaví společnost individuální balíček služeb. V současné době Servis Leasing a.s. pronajímá formou operativního nebo finančního leasingu několik set různých vozidel a strojů. Pro účely evidence pronájmu vozidel a správy autoparku využívá společnost informační systém EVM společnosti Infotea s.r.o.


Řešení pojistných událostí

Společnost zajišťuje asistenci při řešení pojistných událostí a vede agendu škodných událostí. V případě havárie nebo pojistné události kontaktujte Milenu Muchovou, tel: 601 255 666. Stáhněte si hlášenku škodní události.

Služby související s provozem vozidel

 • Pojištění vozidel POV, HAV a doplňkové
 • Řešení pojistných událostí
 • Poskytnutí náhradních vozidel
 • Odvod daní a poplatků
 • Garanční a servisní prohlídky
 • Služby pneuservisu – pořízení, výměna a uskladnění pneu
 • Sledování a vyhodnocení provozu vozidel
 • Asistenční služby
 • Ostatní služby


Pořízení vozidel

Při nákupu vozidel společnost využívá zvýhodněné ceny plynoucí z množstevních slev. Vozidla se pořizují podle požadavků a potřeb klientů a podle toho jsou vybavena nejen povinnou ale i další výbavou, např. výbavou pro zvýšení průchodnosti těžkým terénem, majáky, světelnými rampami a různými užitkovými nástavbami.

Vozidla jsou dále pronajímána do skupiny formou operativního nebo finančního leasingu.


Půjčovna vozidel

(pouze pro skupinu Sev.en)

 • list nabídky vozidel na vyžádání

Prodej ojetých vozidel

Nabízí a realizuje prodej ojetých vozidel po prvním majiteli se všemi garančními prohlídkami a údržbou. Pravidelně sleduje vývoj trhu s ojetými vozidly a aktuální cenové relace.


Přihlášení pro klienty do rezervačního systému autopůjčovny

přihlásit

Kontakt pro tyto služby:

Oldřich Machovec

leasing, ojeté vozy
mobil: +420 606 438 456
e-mail:


Kontakt pro tyto služby:

Miluše Hájková

autopůjčovna
tel.: +420 478 003 366
mobil: +420 602 680 508
e-mail:

Hlavní báňská záchranná stanice Most

Záchranný sbor, jehož hlavním úkolem je záchrana životů a majetku při zdolávání havárií v podzemí a v nedýchatelném ovzduší a podílí se na pracích při odstraňování následků havárií. Kromě svého hlavního úkolu poskytuje také služby komerčním organizacím. Jedná se o specializované činnosti prováděné i v extrémních podmínkách, jako jsou:


 • veškeré práce ve výškách a nad volnou hloubkou - pomocí lezeckých technik a speciálních zařízení
 • veškeré práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí - s využitím dýchací techniky
 • práce v podzemních a stísněných prostorách a veškeré činnosti v pracovních podmínkách se zvýšeným rizikem
 • práce ve vysokých teplotách - s využitím ochranných oděvů proti teplotě
 • zemní práce, protlaky - pomocí protlačovacích zařízení
 • ostatní zemní, stavební a sanační práce v místech bez dosahu zdrojů energií nebo mimořádně fyzicky náročné


Při komerčních činnostech jsou v plném rozsahu využiti zkušení báňstí záchranáři a speciální záchranářská technika. To má pro zákazníka mimořádnou výhodu v okamžitém zahájení prací s nejvyšší koncentrací pracovníků a potřebné techniky, v nepřetržitém provádění prací po 24 hodin denně, s nepřekonatelně krátkou dodací lhůtou všech prací.

Více na www.hbzs.cz
IT služby – Infotea s.r.o.

Společnost Infotea s.r.o. se zabývá poskytováním služeb v oblasti IT od kompletní podpory uživatelů a poradenství až po správu informačních systémů a souvisejících technologií. Spravuje serverová datová centra, komunikační sítě (počítačové, telefonní a radiové), ERP systémy, výrobní informační systém, vlastní systém EVM pro evidenci dat, tiskárny, helpdesk. Součástí těchto služeb je dodávka hardwaru a softwaru podle potřeb zákazníků, a to buď přímo či jako součást konkrétních služeb.Kolejová doprava - Sev.en Inntech a.s.

Kolejová doprava zajišťuje provoz železniční dopravy v povrchových lomech skupiny a na přilehlých důlních tratích vedoucích do Unipetrolu a.s. a do elektrárny Počerady. Pro přepravu využívá elektrické i motorové lokomotivy a více než šest stovek nákladních vozů mnoha typů. Stará se o 142 kilometrů kolejových tras.


Měřičství a geoinformatika - Sev.en Inntech a.s.

Provádí zeměměřické práce v lomových provozech, zabývá se tvorbou map, inženýrskou geodezií, spravuje data katastru nemovitostí.


Pomocná mechanizace - Sev.en Inntech a.s.

Spravuje rozsáhlý vozový park stavebních strojů a mechanizace, které využívá při přípravě terénu pro těžbu skrývky i uhlí. Poskytuje mobilní autojeřáby, montážní plošiny a další speciální techniku pro práce na přestavbách pásové dálkové dopravy, nákladní auta na přepravu materiálu i speciální terénní vozy pro přepravu osob.

Laboratoře - Sev.en Inntech a.s., Severní energetická a.s.

Laboratoře ve skupině se zabývají:

 • rozbory tuhých paliv
 • rozborem vzorků olejů
 • rozbory důlních a odpadních vod

Akreditovaná laboratoř tuhých paliv stanovuje obsah vody, popela, síry, spalného tepla, prchavé hořlaviny. Při elementárních analýzách paliva v hořlavině zjišťuje obsah uhlíku, vodíku a dusíku. K určení obsahu chemických prvků při chemickém rozboru popela a stanovení stopových prvků v uhlí a v popelovinách používá atomovou absorpční spektroskopii a rentgenovou spektrometrii. Laboratoř provádí rovněž ověřování pojistných ventilů a manometrů.

Olejová laboratoř se zaměřuje na laboratorní rozbor vzorků olejů a jejich diagnostické vyhodnocení. Analyzuje opotřebení stroje z rozboru změn oleje na základě infračervené spektrografie a atomové absorpční analýzy.

Zkušební laboratoř vod provádí odběry a rozbory důlních a odpadních vod za účelem sledování jakosti vypouštěných vod a řízení technologických procesů. Laboratoř je ve shodě s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018.

Kontakt pro tyto služby:

Ing. František Vacek
vedoucí laboratoří
tel.: +420 478 002 805
mobil: +420 606 670 461
e-mail: f.vacek
Ing. Margita Holečková
tribotechnik
tel.: +420 478 002 829
e-mail: m.holeckova
Marie Humrová
vedoucí laboratoře vod
tel: +420 478 005 402
mobil: +420 606 680 403
e-mail: m.humrova


Nákup a sklady - Sev.en Inntech a.s.

Jednou z činností společnosti Sev.en Inntech a.s. jsou služby v oblasti nákupu a skladování materiálu, náhradních dílů a pohonných hmot. Nákup materiálu je realizován na základě poptávkových a výběrových řízení, pro která se využívá elektronická aplikace PROe.biz.

Výběrová řízení PROe.biz


Personalistika - Sev.en Services s.r.o.

Skupina považuje péči o zaměstnance za zásadní hodnotu a základ svého rozvoje. Je v ní zahrnuto získávání zaměstnanců, jejich formování, motivace, rozvoj pracovních schopností a dovedností. Máme vlastní vzdělávací centrum pro udržování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Poskytujeme nadstandardní benefity a spravedlivé finanční ohodnocení.Finance - Sev.en Services s.r.o.

Činnosti v oblasti financí zahrnují řízení finančních toků a kontakt s bankami a pojišťovnami, veškerou daňovou agendu skupiny Sev.en, vedení vrcholového účetnictví, zajištění konsolidace, controlling na vrcholové úrovni.
> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby