logo Sev.en

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE (WHISTLEBLOWING)

podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Ve společnostech skupiny Sev.en jev souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zaveden vnitřní oznamovací systém, který je určen pouze pro osoby, které se o možném protiprávním jednání u Společností dozvěděly v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnosti.

Přijímání oznamování od osob, které pro Společnosti nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společností, se vylučuje. Tyto osoby mohou podávat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

Kontakty na Příslušnou osobu určenou Společnostmi k výkonu činností dle Zákona:

tel.: +420 222 183 699  (uvedený tel. je přístupný pouze Příslušné osobě)
zabezpečený e-mail: e-mail
adresa pro doručování Oznámení: Praha 1, V celnici 1031/4, Nové Město, PSČ 110 00 

Způsob oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího sytému Společností:

Oznámení lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společností podat Příslušné osobě (kontakty najdete na webu https://www.7.cz/cz/kontakt/) :

  • ústně, a to osobně Příslušné osobě nebo telefonicky na tel. Příslušné osoby uvedený výše; požádá-li o to oznamovatel, je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne podání žádosti; nebo
  • písemně, a to odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám Příslušné osoby uvedenou výše nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem) na adresu Příslušné osoby uvedenou výše.

Upozornění:      O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Náležitosti oznámení:

Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení musí dále obsahovat pravdivý popis skutečností, které nasvědčují protiprávnímu jednání u Společností.

Upozornění:      Ochrana oznamovatele dle Zákona a povinnosti Společností dle Zákona se nevztahují na anonymní oznámení. V případě, pokud Příslušná osoba v rámci vnitřního oznamovacího systému Společností obdrží anonymní oznámení, toto oznámení toliko založí do evidence a dále s ním nijak nenakládá, a to až do doby, než vyjde dodatečně najevo totožnost anonymního oznamovatele.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

Oznámení lze rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, tj. podáním oznámení u Ministerstva spravedlnosti. Způsob podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému včetně kontaktních údajů je uveřejněn na následujících webových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

Uveřejnění oznámení:

Oznamovatel může učinit oznámení také jeho uveřejněním, a to výhradně v případě, kdy:

  • podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společností a Ministerstva spravedlnosti nebo pouze Ministerstva spravedlnosti a ve stanovených lhůtách nebyla přijata vhodná opatření, případně nebyla posouzena důvodnost oznámení;
  • má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy; nebo
  • má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že oznamovatel nebo další chráněná osoba dle Zákona budou vystaveni odvetným opatřením.

> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby