logo Sev.en

Udržitelný rozvoj> Udržitelný rozvoj


Jsme profesionálové, ale také kolegové, rodiče a sousedéV byznysu, jako je ten náš, je profesionalita podmínka nutná, nikoli však postačující. Proto další dvě dimenze, bez kterých bychom v něm dlouhodobě neobstáli, jsou lidská a etická. Vážíme si svých spolupracovníků, proto pro ně připravujeme takové pracovní podmínky, ve kterých sami chceme pracovat. Těžíme a vyrábíme elektrickou energii v místech, kde žijí lidé. Pro ně chceme být partnery a dobrými sousedy. Využíváme nerostné bohatství v krajině, kterou po sobě uklízíme a vracíme většinou v lepším stavu, než jsme ji převzali. V neposlední řadě jsme občané a víme, že budoucnost naší země bude tak dobrá, jak dobře pro ni připravíme naše děti. Proto většina našich filantropických aktivit je zaměřena právě na ně.

5 000

ha rekultivací


61 000 000

Kč podpory
charitativních
projektů> Čtyři pilíře udržitelného rozvoje


Čistý vzduch

Investujeme do zvýšení efektivity našich závodů, aby byl jejich provoz co nejekologičtější a nejčistší. Například v elektrárně ve Chvaleticích se zavedením technologických inovací podařilo velmi výrazně snížit její dopad na životní prostředí. V Elektrárně Počerady pokračujeme v rozsáhlé modernizaci. Tato oblast zahrnuje také vodohospodářství a prevenci vzniku odpadů stejně jako využívání certifikovaných vedlejších produktů výroby energie. Skupina vynakládá veškeré úsilí na minimalizaci znečištění vzduchu, vzniku emisí a tvorby odpadu. Veškeré emise a zejména emise prachu pečlivě sledujeme, abychom zajistili, že zůstávají hluboko pod platnými normami.


4 000 000 000

Kč celkové výše investic do ekologizace zdrojů7 000

hektarů ploch rekultivováno a navráceno
k užívání za posledních 60 let

Obnova krajiny

Nejvýznamnějším environmentálním závazkem skupiny je obnova krajiny po těžbě hnědého uhlí v severních Čechách. Průběžně dokončujeme a předáváme do užívání další a další plochy. Ekologická stabilita a biodiverzita krajiny dotčené báňskou činností jsou dotvářeny ve vazbě na stávající územní systém ekologické stability. Výsledky naší rekultivační práce si může zkontrolovat i veřejnost, která předané plochy nejčastěji využívá k příměstské rekreaci. O jejich kvalitě se přesvědčují i tisíce návštěvníků z jiných regionů, kteří na Mostecko ročně přijíždějí také v rámci našeho projektu Uhelné safari.Férový zaměstnavatel

V oblasti zaměstnanosti jsou pro nás hlavními hodnotami pracovní bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců, vzdělávání, jejich participace na řízení firmy, férové a regionálně nadprůměrné finanční hodnocení a poskytování nadstandardních sociálních benefitů.

Těší nás, že udržujeme v našich provozech velmi nízkou úrazovou četnost. Neobdrželi jsme žádnou stížnost na porušování lidských práv, ani diskriminační, korupční či neetické jednání ve skupině.0

tragických událostí61 000 000

Kč adresné finanční podpory

Dobrý soused

Skupina je dlouhodobě vnímaná jako důležitý zaměstnavatel a  partner v regionech, ve kterých působí. Klademe velký důraz na vzájemnou komunikaci se starosty okolních obcí, které pravidelně informujeme o aktuálním dění a budoucích plánech skupiny. Těší nás, že většina představitelů obcí považuje naši vzájemnou komunikaci za přínosnou.

V rámci programů partnerství přispíváme také k řešení problémů a potřeb jednotlivých regionů. Pravidelně podporujeme rozvoj vzdělávání, charitativní projekty, sportovní a volnočasové aktivity především dětí a mládeže a přispíváme tím ke zkvalitnění života v okolních regionech.7 miliard do čistého vzduchu


Skupina se na energetický trh pustila v roce 2013, kdy od skupiny ČEZ odkoupila elektrárnu ve Chvaleticích. Díky tomu vstoupila na trh s elektřinou a teplem jako nová velká dodavatelská společnost. Dnes patří nejen mezi ty nejvýznamnější, ale také mezi nejzodpovědnější. Důkazem je generální oprava a ekologizace všech čtyř bloků chvaletické elektrárny, která bude po dokončení znamenat investici ve výši 7 miliard korun.Významné přínosy pro čistý vzduch

Nejvýznamněji se snížení emisí projeví u oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek. Mezi další přínosy projektu patří snížení prašnosti při zauhlování a také snížení hluku v bezprostředním okolí výstupních transformátorů.Více na www.7procistyvzduch.czObnova krajiny


Rekultivační činnost úzce souvisí s environmentální oblastí. Obnova území a krajiny zasažené báňskou činností je nedílnou součástí báňského podnikání a zákonnou povinností těžebních společností. Cílem realizovaných rekultivací v lokalitách Sev.en je vytvoření nové polyfunkční krajiny s vazbou na budoucí potřeby regionu. Krajina je koncipována jako otevřená s velkým podílem zemědělsky využitelných ploch tak, jak tomu bylo v minulosti. Oproti předtěžební krajině však bude posílena její ekologická funkce zařazením více lesních porostů, rozptýlené zeleně a mokřadů.

Vhodné plochy jsou ponechány přirozené obnově. Tento druh rekultivace je označován také jako obnova krajiny blízká přírodě nebo též sukcese. Vytvářejí se také území určená k rekreačním a sportovním účelům. Obce a města tím získávají nová území pro svůj rozvoj. Plocha přímo dotčená těžbou společností skupiny se vlivem postupujících rekultivací stále snižuje a k záboru nových ploch dochází jen velmi výjimečně.

S blížícím se ukončením těžby uhlí připravuje skupina transformaci založenou na přeměně těžebních lokalit v atraktivní místa pro život a podnikatelské aktivity.

Vytváříme krajinu budoucnostiAktuální rekultivace lom Vršany

Budoucí rekultivace na lomu ČSAMostecko není jediná lokalita, kde skupina provádí rekultivace

Samostatný projekt realizuje v Pardubickém kraji, kde se jedná o část území spadajícího do správy chvaletické elektrárny. Ta při svém vzniku v roce 1971 byla postavena na bývalém mangano–kyzovém dole. Rekultivace o celkové rozloze 91 ha napojuje revitalizované území na původní krajinu s obdobnou biodiverzitou.Péče o biodiverzitu je rekultivační alchymie

Zachování a podpora biodiverzity nebo-li biologické rozmanitosti v posttěžební krajině je důležitým prvkem společenské odpovědnosti. Z pohledu ekologické stability je potřeba biodiverzitu chránit a vytvářet podmínky pro její rozvoj. V oboru rekultivací má dnes biodiverzita své pevné místo a zahlazování lomů respektuje principy udržitelného rozvoje území.

Ochrana a rozvoj rozmanitosti živých organismů a vznikajících ekosystémů je důležitou součástí rekultivační činnosti ve skupině Sev.en. Díky pestrému složení geologického nadloží uhelné sloje, které se těžbou a následným založením na výsypkách ještě zvyšuje, vznikají přirozenou cestou jedinečné ekosystémy, na něž je navázána celá škála rostlin a živočichů, jejichž výskyt je v podobných klimatických regionech ojedinělý.

Lom je ptačím rájem


Mostecko je jedním z míst, kde se potvrzuje pro někoho možná paradoxní fakt, že mnoha druhům často i kriticky ohrožených ptáků se tu daří jen díky aktivní těžbě. Jednou z povinností těžební společnosti je mimo jiné také monitoring ohrožených druhů ptáků.
V současné době se tímto způsobem sleduje populace asi sedmi druhů.Linduška úhorní

Tento ohrožený druh žije na území vršanského biotopu v počtu zhruba sedmdesát párů a podle ornitologů se jim zde velmi daří.

Břehule říční

Tento ptáček si hloubí až metr hluboká hnízda do skrývkových řezů. Jejich populace čítá na 500 párů.

Slavík modráček

Ohrožený druh, kterého se ve vršanském biotopu vyskytuje asi 400 párů, což je v rámci celé republiky naprosto mimořádné.

Sokol stěhovavý

Lom ve Vršanech jako lovecké teritorium si oblíbil sokol stěhovavý, který hnízdí na komíně komořanské teplárny.

Vodouš bahenní

Ohrožený druh, který ve Vršanech nehnízdí, ale pravidelně se sem vrací. Má totiž rád malé vodní tůňky a středně velké vodní plochy, ve kterých je kvalitní voda, nezamořená rybami.

Moták pochop

Běžně loví v těžební lokalitě a hnízdí v rákosinách. V okolí šachty se občas objevuje i jeho příbuzný moták pilich.Hmyzí hotel na slatinické výsypce

Hmyzí hotely nejsou v Česku ničím novým, ovšem v podmínkách hnědouhelného lomu něco podobného vzniklo poprvé. Dřevěná konstrukce hmyzího hotelu je rozdělena na devět menších částí, každá z nich je naplněna jiným druhem materiálu, aby přilákala různé druhy hmyzu. Slouží jim jako úkryt, ale také k nakladení vajíček. Staví se hlavně proto, že přirozených úkrytů pro hmyz v intenzivně zemědělsky využívané krajině výrazně ubývá a z přírody mizí i důležité druhy opylovačů rostlin.

Zažijte
obnovenou přírodu
na vlastní oči


Trasa 3 - Rekultivační


Férový zaměstnavatel


Společnosti skupiny Sev.en patří mezi významné zaměstnavatele a mají značný vliv na ekonomickou a sociální situaci v regionech, kde působí. Skupina považuje péči o zaměstnance za zásadní hodnotu a základ svého rozvoje. Vedení skupiny si uvědomuje, že ke své činnosti a dlouhodobé perspektivě potřebuje především schopné, loajální a motivované zaměstnance. Využívá proto všechny možnosti, aby jim poskytlo zajímavou pracovní perspektivu.důvodů proč růst s námi

účast zaměstnanců na vedení firem
důraz na bezpečnost práce
propracovaný systém školení a dlouhodobého vzdělávání
podpora volnočasových aktivit
pravidelný kontakt vedení se zaměstnanci a odbory
férové finanční ohodnocení
nadstandardní benefity

Dobrý soused

Nejsme jenom odborníci. Jsme také sousedé, občané a lidé, kteří chápou, že někdy je potřeba ostatním pomoci. Proto naše programy pokrývají široké spektrum filantropických aktivit od pomoci místním komunitám až po mezinárodně uznávanou podporu českého jazyka na oxfordské univerzitě. Naše finanční podpora nad rámec zákonných odvodů státu a regionům se pohybuje v řádech desítek milionů korun ročně.


GRANTOVÝ PROGRAM 7GRANT

Představuje jednu z forem podpory a navázání partnerských vztahů v regionech, kde rozvíjí svou podnikatelskou činnost společnosti ze skupiny Sev.en. Jeho prostřednictvím chceme naplňovat princip společenské odpovědnosti.


Chcete podporu pro svůj projekt?
Napište nám.

Žádost o 7grant     Grantová pravidla

Pro zaměstnance skupiny Sev.en

Finanční pomoc pouze zaměstnancům skupiny Sev.en, kteří řeší vlastní závažné zdravotní problémy nebo svých rodinných příslušníků, nabízí Pavel Tykač.

Více informací a formulář žádosti zde.

Online žádost o příspěvek na zdravotní účelyMístní podpora


Grantový program 7GRANT
podpora především neziskových organizací a obcí majících vztah k regionům s podnikatelským vlivem Sev.en

Černí andělé
generální partnerství s dámským házenkářským klubem

HC Dynamo Pardubice
sponzoring profesionálního hokejového klubu

Interní grant pro zaměstnance skupiny
podpora pro spolky, organizace a projekty s osobním zapojením zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků

Partnerství s regionem, městy a obcemi, jednorázové regionální projekty


www.dhk-banikmost.cz
www.hcdynamo.cz


Tuzemská podpora

Sev.en for Bikers
vytvoření sítě nabíjecích stanic pro elektrokola v regionech působnosti skupiny

Sev.en Hockey Cup
podpora mládežnického hokeje včetně turnaje pro mládežnické hokejové týmy ve čtyřech hokejových městech a místech podnikání skupiny

Sázíme budoucnost
zapojení do projektu Nadace Partnerství s cílem vysadit 10 milionů stromů v ČR

Nadace Women for Women (W4W)
sociální poradenství a pomoc především samoživitelům z celé ČR

Obědy pro děti
jedinečný projekt pomoci znevýhodněným školákům61 000 000

Kč podpory za rok 2021
> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby