logo Sev.en

> Aktuality

Průzkum potvrdil v lomu ČSA výskyt zhruba 300 chráněných a ohrožených druhů

Tisková zpráva

Most 15. listopadu 2023 – Přestože se to na první pohled může zdát zvláštní, povrchové uhelné lomy jsou plné života a útočištěm rozmanitého společenstva rostlin i živočichů. Nabízejí totiž přírodní podmínky, které se jinde obvykle nevyskytují, a díky nepřítomnosti člověka se zde příroda může nerušeně rozvíjet. Aktuálně to potvrdil biologický průzkum vybraných lokalit lomu Československá armáda (ČSA) na Mostecku. Výzkumníci při něm zjistili mimořádnou pestrost rostlin i živočichů a také výskyt mnoha chráněných nebo ohrožených druhů. Průzkum, prováděný v období od jara 2022 do podzimu 2023 společností JUROS, s.r.o., tak určil přírodně nejcennější části tohoto území.

Lom ČSA zaujímá plochu asi 16 km2 mezi úpatím Krušných hor a silnicí I/13 spojující Most a Chomutov. Biologický průzkum zde prokázal přítomnost zhruba 1 450 druhů organismů, z čehož více jak 100 druhů patří mezi zákonem zvláště chráněné druhy a více jak 300 druhů do červených seznamů ohrožených druhů. Celkem zde bylo nalezeno zhruba 180 druhů obratlovců, přibližně 830 druhů bezobratlých, 310 druhů rostlin a kolem 130 druhů hub.

„Území lomu ČSA představuje ojedinělou mozaiku mikrostanovišť otevřeného bezlesí a zde žijící živočichové i rostliny patří v Evropě k těm nejvzácnějším. Lom tak poskytuje stanoviště pro zdrojové nebo dokonce jediné populace řady živočichů v České republice, a to především ptáků a bezobratlých. Z tohoto pohledu je toto území nejcennějším nelesním prostředím u nás a společně s alpínským bezlesím nejvyšších partií hor je bez nadsázky významné i ve středoevropském měřítku,“ říká zoolog a ornitolog Václav Šutera, který průzkum spolu s dalšími odborníky prováděl. Získaná data a informace z terénu poslouží k vyhodnocení vlivu budoucích rekultivací nebo spontánní sukcese (přirozené obnovy krajiny) na rostliny a živočichy v daném území.

Biologický průzkum vybraných lokalit lomu ČSA prováděl tým více jak 20 pracovníků a odborníků na jednotlivé skupiny organismů. Z obratlovců se jedná o savce, ptáky, obojživelníky a plazy, z bezobratlých pak jde o vodní měkkýše, brouky, rovnokřídlé, blanokřídlé, vážky, lupenonožce, pavouky a motýly. Na území proběhl také průzkum cévnatých rostlin, mechorostů a hub.


Těžební činnost v lomu ČSA provádí skupina Sev.en Česká energie, která v severních Čechách dále těží uhlí v lomu Vršany. Skupina je významným hráčem na energetickém trhu v České republice a provozuje zde elektrárny Chvaletice, Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín. Je dvojkou ve výrobě elektrické energie v Česku a dodává energii do více než milionu českých domácností.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace

GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7.cz

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby