logo Sev.en

> Aktuality

Sev.en Energy s regionálními partnery připravují transformaci území lomu ČSA

Tisková zpráva

Most, 23. června 2021 - Do vytěžení poslední tuny uhlí v lomu ČSA před územními limity zbývají zhruba tři až čtyři roky. Lom ČSA tak bude jedním z rozsáhlých území v České republice, které se bude měnit z těžební lokality v nový moderní region s chytrými průmyslovými zónami, smart sídelními celky, novými podnikatelskými aktivitami a krajinou, kde dostává prostor příroda. Skupina Sev.en Energy se tak nad rámec své rekultivační povinnosti hlásí k zodpovědnosti za dlouhodobý a udržitelný rozvoj oblasti. Kompletní transformaci území plánuje Sev.en Energy v projektu Green Mine, se kterým se uchází o veřejnou podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci a Modernizačního fondu. Nositelem projektu za skupinu Sev.en Energy je společnost Sev.en Innovations.

Budoucnost regionu staví Sev.en Energy na bezemisní výrobě energie. Plochy zasažené těžbou umožňují svým charakterem realizaci moderního energetického parku, který bude sdružovat jak výrobu energie z obnovitelných zdrojů, tak akumulaci energie s významným regulačním potenciálem. Zároveň je možné vyvedení výkonu přímo do energetické sítě ČR. „Chybět samozřejmě nebudou fotovoltaické a větrné parky na výsypkách ani plovoucí fotovoltaika. Oproti jiným podobným projektům ten náš sází především na vodík. Výroba zeleného vodíku je pro nás v bezemisní energetice prioritou,“ uvádí generální ředitel těžebních společností Sev.en Energy Petr Lenc. Další způsob bezemisní výroby energie, se kterou Sev.en Innovations počítá, je pěstování a energetické využití biomasy. Součástí projektu je také akumulace energie, bateriové úložiště a přečerpávací elektrárna.

Území, které transformací lomu ČSA u Mostu vznikne, nabídne rovněž příležitosti pro nové podnikatelské aktivity. Vznikne smart průmyslová zóna pro novou ekonomickou činnost. Cílem je přilákat nové investory v oborech, které využijí optimální podmínky lokality lomu ČSA. Smart průmyslová zóna bude připravena pro moderní obory s vysokou přidanou hodnotou, tedy například nanotechnologie, datová centra či autonomní mobilitu. S dostatkem čisté energie a novou infrastrukturou. „Od ostatních záměrů, které podobně jako náš cílí na nové ekonomické činnosti, se odlišujeme například tím, že máme připravený konkrétní projekt VEP Circular. Chceme vybudovat průmyslový závod na zpracování vedlejších energetických produktů, tzv. VEP. Jedná se o zbylé hmoty vznikající spalováním uhlí, které byly ukládány po desetiletí na výsypkách. Nyní můžou být díky moderním technologiím zdrojem cenných surovin pro další využití v průmyslových a chemických procesech,“ vysvětlil Petr Lenc. Projekt navazuje na výzkum a vývoj nových průmyslových technologií ve spolupráci s akademickou sférou. Využití těchto materiálů je nejen ve stavebnictví, ale například také při přípravě polymerů pro využití v 3D tisku.

Projekt se zaměřuje rovněž na agroprodukci. I v tomto odvětví dává přednost novinkám vhodným pro lokalitu lomu ČSA před klasickou zemědělskou výrobou. „Významnou součástí projektu Green Mine je Solar Akvaponie. Zahrnuje vybudování komplexní moderní akvaponické farmy, jejíž součástí je chov a produkce ryb, skleníkové pěstování zeleniny a výroba energie,“ uvedl dále Petr Lenc. Výhodou Solar Akvaponie je uzavřený cyklus nezávislý na podmínkách vnějšího prostředí, který umožňuje při úspoře energií zkrácení produkčních cyklů, výrazné zvýšení výnosů na hektar a snižuje nároky na závlahu i celkovou údržbu. Střešní plochy skleníků jsou osázeny fotovoltaickými panely, které vytvářejí dostatek energie pro  provoz farmy. Farma o rozloze pěti hektarů podle odborných odhadů vyrobí za rok produkci odpovídající 90 ha polí a 1 000 ha rybníků.

Nový ráz krajiny a nová struktura ekonomiky má ambici vytvořit z regionu atraktivní místo k životu. Nedílnou součástí je i možnost moderního bydlení, rekreace a sociálního, kulturního a sportovního vyžití. Projekt počítá s rozvojem nových energeticky soběstačných sídelních útvarů pro novou generaci obyvatel. Počítá se s aplikací smart řešení s napojením na místní obnovitelné zdroje energie. Prostor v nově vznikajícím regionu, který nahradí lom ČSA po ukončení těžby, dostane také příroda. Projekt je ve spolupráci s akademickým světem připraven s maximálním respektem k přírodě. V návaznosti na nové jezero vzniknou i nové možnosti pro rekreaci a turismus.

Realizace celého projektu závisí na možnosti spolufinancování z dotací Evropské unie, především z Fondu pro spravedlivou transformaci a Modernizačního fondu. Stejně tak je projekt otevřen spolupráci i s dalšími partnery z průmyslové, akademické, ale i veřejné sféry, kteří budou chtít společně rozvíjet území o rozloze více než 45 km2. Vznikne bezmála 1 000 nových pracovních míst. Partnery projektu jsou Palivový kombinát Ústí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, město Most, další obce a města z regionu, několik malých a středních podniků a další.


Společnost Sev.en Innovations ze skupiny Sev.en Energy vyhledává a posuzuje moderní energetická řešení, technologie využitelné při ekologizaci uhelných zdrojů s využitím aplikovaného výzkumu, na kterém spolupracuje s výzkumnými pracovišti a univerzitami. Řeší transformační projekty skupiny včetně budoucí podoby regionu po skončení těžby uhlí.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby