logo Sev.en

> Aktuality

Těžební společnosti se i v loňském roce zapojily do projektu Sázíme budoucnost

Tisková zpráva

Most, 9. února 2021 - Těžební společnosti skupiny Sev.en Energy v loňském roce společně vysadily bezmála třísettisícový nový les. Jehličnaté a listnaté stromy přibyly na rekultivovaných plochách lomů Vršany a ČSA. Vzrostlý les z loňských sazenic vyroste už za třicet let. Skupina Sev.en Energy se tak opět zapojila do iniciativy Sázíme budoucnost.

Nové stromky se v loňském roce vysazovaly především na rekultivacích lomu Vršany. Přibylo tam 288 212 kusů. Do krajiny se vrátily převážně původní druhy stromů, které sem přirozeně patří. Smíšený les složený z dubů, lip, olší, javorů, jasanů, topolů, jeřábů, borovic a modřínů bude mít jednou ryze ekologickou funkci v krajině. Podle ředitele společnosti Rekultivace Tomáše Šolara dokáže takto dobře založený smíšený les udržet v krajině vláhu. Nově vznikající smíšené lesy také usnadní budoucím generacím boj s měnícím se klimatem, protože dobře založený smíšený les nejen zachytává značné množství CO2, ale také si sám lépe poradí se škůdci a klimatickými extrémy.

Některé lesy vysazené před deseti až patnácti lety se pomalu otevírají veřejnosti. „Na Slatinické výsypce v současné době odstraňujeme oplocenky, které chránily po desetiletí mladé stromky před zvěří. Zelenou oázu, po jejímž okraji vedou cyklotrasy a turistické cesty, tak mohou lidé mnohem více využívat k rekreaci a oddechu. Průběžně v těchto místech také cyklostezku opravujeme a udržujeme i okolní zeleň a systém odvodňovacích příkopů,“ uvedla Lenka Holková, technik rekultivací Vršanské uhelné. Ve stejném místě vznikl v loňském roce zaměstnanecký remízek, zelená plocha, na které těžební společnosti vysadily za každého svého zaměstnance jeden strom. „Sazenicím se daří dobře, jednou tu bude velmi příjemné místo pro odpočinek a útočiště pro drobnou zvěř a ptáky. Zatím jsou ale mladé stromky chráněné plotem. Remízek jsme vysadili nad rámec zákonem stanovené povinnosti rekultivovat území po těžbě, proto byla tato výsadba hrazena přímo z nákladů společnosti. Vysadili jsme původní druhy dřevin, které budou v krajině lépe prosperovat. O mladé rostliny budeme ještě několik let pečovat,“ doplnila Lenka Holková.

Nově vysazené lesy musí rekultivátoři chránit nejen před zvěří. Mladé stromky poškozují i vandalové. „V poslední době jsme se s vandalismem setkali opakovaně. Lidé se neštítí olámat kmeny mladých stromů, které pak nemají šanci dál růst. Například v nově vysazené lipové aleji takto zničili několik mladých lip v řadě. Setkávám se také s ničením ukazatelů a edukativních cedulí na stezkách. Na rekultivacích lomu Vršany se daří i několika neobvyklým a vzácným druhům stromů. Právě z tohoto důvodu je ale veřejnosti představíme teprve tehdy, až budou mladé stromky schopné odolat nesmyslnému ničení,“ doplnila Lenka Holková.

Také v letošním roce jsou v plánech rekultivací rozsáhlé výsadby. Na rekultivaci lomu Vršany vyroste nový les, složený z více než 95 tisíc stromů a šesti tisíc keřů. „Lesnické rekultivace v těchto místech jsou velmi dobře zakládány. Budoucí ekologická hodnota těžebních území je díky rekultivacím mnohem vyšší, než měla krajina před těžbou,“ uvedl biolog Pavel Jaroš, který dohlíží na těžební společnosti, aby dodržovaly zákonem dané podmínky ochrany přírody při těžbě i následných rekultivacích. Nově zakládané lesy na rekultivacích jsou podle něj plně funkčními ekosystémy. „Nositelem druhové rozmanitosti rostlin a živočichů v rekultivované krajině jsou právě lesnické rekultivace společně se střídáním typů stanovišť od malých vodních plošek v přirozených prohlubních až po například valy a strže. Na okrajích lesnických rekultivací pak vzniká vhodný ekosystém pro drobné živočichy, ptáky a hmyz,“ doplnil Pavel Jaroš. Za příkladný funkční ekosystém je považována například přírodní památka Kopistská výsypka. Kvalitu nových porostů kontrolují před ukončením rekultivace orgány ochrany životního prostředí. Teprve s jejich souhlasem lze předat pozemek k dalšímu využití. „Ačkoliv rekultivace jsou naší zákonnou povinností, tak zákon těžaři neukládá, jaký druh rekultivace bude realizovat. Při projektování rekultivací plánujeme čtyři druhy rekultivací, zemědělské, lesnické, vodní neboli hydrické a v neposlední řadě přírodě blízkou obnovu, sukcesi. Výsadba stromů a péče o les je časově nejnáročnější a finančně nejvíce nákladný způsob zahlazení následků těžby v krajině,“ uzavřel vedoucí rekultivací těžebních společností David Lancinger.

Vršanská uhelná a.s. zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Ročně této strategické suroviny vytěží zhruba 7,5 milionu tun. V ložisku lomu Vršany je zásoba uhlí na více než 32 let při zachování současného tempa těžby. Lom disponuje největšími vytěžitelnými uhelnými zásobami v ČR. Do rekultivací a úpravy krajiny po těžbě investovala Vršanská uhelná v roce 2020 více než 73 milionů korun. Za rok vysadila v rámci rekultivací 288 tisíc stromů.

Severní energetická a.s. spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany. V lomu se nachází 12 milionů tun nejkvalitnějšího vytěžitelného hnědého uhlí v ČR. Těžba v této lokalitě bude ukončena pravděpodobně v roce 2024. Do rekultivací a úpravy krajiny po těžbě investovala Severní energetická v roce 2020 bezmála 50 milionů korun.

 


 

Kontakt:

Eva Maříková
manažerka komunikace Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 777 651 270
e-mail
www.7energy.com

 


> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby