Severní energetická a.s.Zrušení těžebních limitů je veřejným zájmem

Na uhlí jsou závislé miliony lidí v ČR – domácností, průmyslových podniků, dodavatelů i zaměstnanců. Vzhledem k platnosti vládního nařízení o těžebních limitech z roku 1991 existuje vážné riziko, že těžba na lomu ČSA by se mohla po roce 2022 úplně zastavit. Nahradit hnědé uhlí v plném rozsahu a za stávajících ekonomických podmínek však není možné.

Severní energetická usiluje o zpřístupnění zásob hnědého uhlí v platném dobývacím prostoru tak, jak jí to ukládá Horní zákon. Pokud se v aktualizované SEK odrazí racionální, nikoli politický přístup k této otázce, a budou-li odstraněny všechny související překážky, zahájí Severní energetická jednání o vypořádání střetů zájmů s majiteli nemovitostí a infrastruktury v platném dobývacím prostoru.

Rozhodnutí o těžebních limitech není možné odkládat. Na uhlí jsou závislé statisíce domácností i řada průmyslových energetik. Obnovit těžbu však není možné ze dne na den. Od rozhodnutí k zahájení těžby je nutných až 10 let příprav.

Výsledky sociologického šetření - Horní Jiřetín 2013 (PPT) Vstup do diskuze
Lom ČSA

ok Pokračování těžby znamená

 • Ložisko zůstane přístupné pro budoucí generace a nebude znehodnoceno.
 • Stát využije 280 milionů tun velice kvalitního hnědého uhlí pod Horním Jiřetínem a zachová si cestu k dalším 470 milionům tun uhlí, které bude možno těžit po roce 2060. Bude tak mít dostatek domácí suroviny pro českou energetiku a nezatíží státní rozpočet dovozem náhradního paliva (např. plynu). ČR tak zůstane energeticky nezávislá.
více
 • Těžební společnost investuje do projektu zpřístupnění zásob uhlí na ČSA až 30 miliard korun, což je největší investice v dějinách ČR.
 • Na Mostecku budou zachovány tisíce pracovních míst ať už přímo v těžební společnosti, nebo v návazných službách. Při realizaci II. etapy těžby na ČSA vzniknou další pracovní místa spojená s investicí do technologií, přesídlením obcí a dalšími souvisejícími službami.
 • Obec Horní Jiřetín a Černice budou přesídleny, majetek, infrastruktura, pracovní místa i ostatní střety zájmů budou současným vlastníkům plně nahrazeny.
 • Severní energetická bude moci pokračovat v systematické obnově krajiny, která je nyní oproti schválenému technologickému postupu narušována administrativní překážkou v podobě usnesení o limitech.
 • Severní energetická bude i nadále přispívat stamiliony korun ročně do veřejných rozpočtů státu i obcí v regionu a bude moci pokračovat ve financování regionálních aktivit nad rámec zákonných odvodů. Zvýší se tak hodnotu regionu.

ko Zastavení těžby znamená

 • Dojde ke znehodnocení ložiska nejkvalitnějšího hnědého uhlí v ČR, jehož zásoby by bylo možné využívat až za horizont roku 2100. Obnovit již zastavenou těžbu trvá od rozhodnutí k realizaci cca 10 let a je ekonomicky téměř nereálné.
více
 • Stát bude muset vydat miliardy korun na dovoz náhradního paliva především pro teplárny. Po roce 2020 totiž chybí palivo k výrobě tepla pro 1 mil. domácností. Zvýší se tak dovozní závislost ČR a stoupne cena tepla pro odběratele.
 • Veřejné finance ČR budou zatíženy. Sníží se příjmy a zvýší se výdaje státního rozpočtu (méně daní, více výdajů na řešení nezaměstnanosti – až 3 mld. Kč aj.).
 • Mostecko ztratí tisíce pracovních míst v těžebních provozech a dodavatelských firmách, které jak zkušenosti z posledních 20 let ukazují, nedokáže účinně a dlouhodobě nahradit žádný investor.
 • Region přijde o investici cca 30 miliard korun. Jeho rozvoj bude utlumen. Sníží se koupěschopnost obyvatelstva, dojde k propadu obecních rozpočtů o odvody spojené s těžbou, budou zastaveny investice i podpora měst a obcí, grantové programy budou ukončeny.
 • ČR přijde o cenné know-how. Zaniknou některé typy profesí a odborností.

Ložisko je nepřemístitelné, přesídlení obcí je nutné a v zahraničí běžné

 • Německo do roku 2004 kvůli těžbě přesídlilo 110 969 obyvatel z 308 obcí.
 • Těžař musí řešit podmínky přesídlení 100% dohodou s vlastníky.
 • Předmětem náhrady jsou vedle nemovitostí také např. instituce, infrastruktura či živnosti s tím spojená pracovní místa.
 • Nabídka náhrad obci i obyvatelům musí respektovat individuální požadavky a problémy každého vlastníka.
 • Zakonzervování lomu není řešením. Obnovit v něm těžbu je s každým rokem prodlení náročnější. Navíc i zakonzervovaná těžební lokalita představuje obrovské výdaje (jednorázové – cca 1,2 miliardy Kč; periodické 240 mil. ročně).
Lom ČSA - časový horizont obnovení těžby

© 2018 - Sev.en Energy |   Mapa webu