Kotelna

V kotelně jsou čtyři průtočné kotle PG 655 t/h – výrobce Vítkovice Ostrava. Parní kotel je řešen jako membránový, průtočný, dvoutahový s granulačním ohništěm s přímým foukáním uhelného prášku do spalovací komory. Na každém kotli je po obvodu spalovací komory instalováno 6 mlýnských okruhů s ventilátorovými mlýny. Je vybaven přihříváním páry, ekonomizérem, dvěma rotačními ohříváky vzduchu a dvěma třísekcovými elektrostatickými odlučovači popílku. Zapálení uhlí a stabilizace spalovacího procesu se provádí olejovými hořáky, ve kterých je spalován těžký topný olej (mazut).
Tlakový celek kotle je tvořen:


Doprava paliva je z uhelných zásobníků zajišťována kombinovaným podavačem paliva - redlerem a gumovým pasem přes sušící šachty (zde se dosušuje na cca 3 % vlhkost) do ventilátorových mlýnu VM 50, kde se mele na prášek. Průměrný výkon jednoho mlýna po celou periodu životnosti je cca 45 t/h. K najíždění kotle, stabilizaci hoření a řešení havarijních stavů slouží šest mazutových hořáků ovládaných dálkově.

Jmenovité parametry
Výkon kotle 655 t/h
Tlak páry za přehřívákem17,0 MPa
Teplota přehřáté páry543°C
Tlak páry za přihřívákem3,85 MPa
Teplota přihřáté páry543°C
Teplota napájecí vody252°C
Účinnost
Při jmenovitém výkonu 655 t/h 88,0 %
Při ekonomickém výkonu 541 t/h 88,2%

Elektrostatické odlučovače popílku

V elektrárně s účinnosti 99,6% pracují elektrostatické odlučovače popílku, vyrobené podle licence firmy Lurgi. Díky tomuto zařízení se podařilo výrazným způsobem snížit úlet tzv. tuhých emisí. Za každým kotlem jsou dva paralelně zapojené elektrostatické odlučovače popílku. Za nimi je umístěn jeden společný kouřový ventilátor, který odtahuje spaliny do odsiřovacího zařízení. Při najíždění bloku nebo při poruše odsíření odtahuje spaliny do společného 300 m vysokého komínu. Popílek z kotle unášený kouřovými plyny přichází do třísekcových EO, kde se v elektrostatickém poli nabíjí a následně usazuje na usazovacích elektrodách. Vrstva usazených částic je pravidelně pomocí oklepávačů odstraňována do výsypek EO (24 výsypek na kotel). Popílek je odváděn pneumatickou dopravou do mezisil u výrobních bloků, odkud je přefukován velkokapacitními komorovými podavači do expedičních sil.