Strojovna

Ve strojovně jsou umístěny čtyři parní třítělesové kondenzační turbíny s rovnotlakým lopatkováním a s osmi neregulovanými odběry páry pro ohřev kondenzátu a napájecí vody.

Vysokotlaká pára vstupuje do vysokotlakého tělesa (VT) turbogenerátoru (TG) přes dva rychlozávěrné a čtyři regulační ventily. Vysokotlaké těleso turbogenerátoru tvoří jedno akční kolo jako regulační stupeň a deset dalších akčních kol. Po předání části tepelné energie ve VT dílu TG je pára znovu přihřívána v kotli a vstupuje do střednětlakého dílu (ST) turbogenerátoru přes dva rychlozávěrné a dva záchytné (regulační) ventily. ST díl TG tvoří 12 akčních kol. Z ST dílu je pára vedena do nízkotlakého dílu TG, který je tvořen 4 akčními koly v dvouproudém uspořádání s výstupem páry do kondenzátoru. Surový kondenzát je čerpán kondenzátními čerpadly 1. stupně ze sběrače kondenzátu na blokovou úpravnu kondenzátu (BÚK) přes letní chladiče. Na blokové úpravně kondenzátu dochází v náplavném filtru k odstranění mechanických nečistot, v ionexovém filtru jsou vázány rozpuštěné ionty chemických prvků a v pojistném filtru se zachytává příp. uniklá hmota z ionexového filtru. Odtud je kondenzát veden na sání kondenzátních čerpadel 2. stupně, která zvyšují tlak na 2,5 MPa. Hlavní trasa kondenzátu je vedena do napájecí nádrže přes 5 stupňů nízkotlaké regenerace, kde se ohřívá z cca 42 °C na 144 °C. Teplota napájecí vody v nádrži je udržovaná klouzavě na hodnotě 165 °C. Dodávku vody do kotle zajišťuje napájecí stanice, která je tvořena dvěma elektronapáječkami (slouží k najíždění, odstavování a jako automatický záskok, každá 50 %) a jednou turbonapáječkou 7,5 MW, zajišťující 100% výkon při normálním provozu bloku.

Jmenovité parametry turbogenerátoru

Výkon 205 MW
Otáčky 3000 ot/min
tlak VT 16,8 MPa
teplota VT 543°C
tlak ST 4,24 MPa
teplota ST 543°C
teplota chladící vody 22°C

Turboalternátor

Turbíny pohánějí alternátory o výkonu 235 MVA a napětí 15,75 kV. Bloky ECH jsou vybaveny turboalternátory typu H 6688-2-VH 235 MVA. Turboalternátor má kombinované vodíkové a vodní chlazení s tím, že statorové vinutí je chlazeno kondenzátem a ostatní části stroje jsou chlazeny vodíkem.