Rekultivace skládky

Rekultivací dochází k postupnému znovuobnovování krajiny narušené těžbou pyritu, a to pomocí stabilizátu. Rekultivace skládky se provádí etapovitě tak, aby došlo k postupnému začleňování jejích jednotlivých partií do krajiny. Postupuje z východní části, která je již dokončena a zrekultivována, na západní. Rekultivace skládky je rozdělena do 12 staveb ve třech etapách. Ve stavbě č. 8 je řešena přeložka Chvaletického potoka do původního koryta a realizace biocentra u dolního rybníčku. Dále je rekultivace rozdělena na technickou a biologickou.