Vedlejší energetické produkty a míchací centrum

Elektrárna produkuje a nabízí k prodeji plně certifikované vedlejší energetické produkty po spalování, jimiž jsou:

Po spálení uhlí v granulačních dvoutahových kotlích vznikají vedlejší energetické produkty - struska a popílek. Původní systém hydraulické dopravy popelovin na složiště, nacházející se za areálem elektrárny, je od roku 1997 nahrazen zařízením na suchý odtah popela a strusky. Pro tento proces vznikla v elektrárně další technologická linka - tzv. míchací centrum, kde se vyrábí další produkt – stabilizát.Popílek

Popílek je deklarován jako výrobek z elektrostatických odlučovačů kouřových plynů, vzniklých spalováním severočeského uhlí. Odběr popílku je rozdělen do tří sekcí - v první sekci je odebráno cca 85 % celkové produkce popílku, v sekci druhé a třetí cca 15 %.

Popílek lze využívat pro stavební účely:

Certifikovaný popílek v suché formě lze stáčet do železničních vozů RAJ nebo do autocisteren nebo jej dopravovat do míchacího centra.

Struska

Struska je směs škváry z prvního tahu kotle, popílku z druhého tahu a popílku z Ljungströmů. Jemný popílek odchází kouřovody do elektrofiltrů, kde se zachycuje a těžší částice padají na dno komory (první tah), kde jsou ochlazovány vodou a pomocí drtičů se drtí na částice o rozměru max. 3 x 3 cm. Takto drcená struska je dopravována hrabicovými podavači na centrální dopravník a dále do zásobníků, umístěných v těsné blízkosti míchacího centra. Do prostoru hrabicového podavače se přidává popílek z druhého tahu a popílek z Ljungströmů (ohřívák vzduchu). Tyto popílky jsou v suchém stavu, takže strusku částečně dosušují a snižují obsah nespálených zbytků ve výsledném materiálu. Celková vlhkost materiálu z expedice je cca 15 - 40 %.

Struska je skladována před dalším zpracováním v zásobnících o kapacitě 2 x 1000 t a je jí možné plnit pouze na nákladní auta se sklápěcími valníky.

Použití strusky:

Energosádrovec

Energosádrovec je deklarovaný jako výrobek z procesu odsíření kouřových plynů, vzniklých spalováním severočeského uhlí pomocí mokré vápencové vypírky.

Vodní suspenze jemně mletého vápence o předepsané zrnitosti je v absorbérech tryskami rozstřikována protiproudně proti toku kouřových plynů. Na povrchu jemných kapiček skrápěné vápencové suspenze se zachycují oxidy síry a vzniká siřičitan vápenatý (CaSO3), který se později oxiduje na suspenzi síranu vápenatého (CaSO4 . x H2O), sádrovec. Tato suspenze se pomocí hydrocyklonů a pásového vakuového filtru odvodní a vzniká výsledný produkt - energosádrovec (CaSO4 . 2 H2O) s 12% vlhkostí.

Energosádrovec se používá např. pro výrobu sádry nebo jako přísada při výrobě cementu. Je možné jej plnit dle požadavku zákazníka do železničních vozů nebo do nákladních aut (sklápěcích valníků).Stabilizát

Stabilizát je výrobek, který vzniká za vlhka smícháním základních komponentů (elektrárenský popílek, vápno a voda) a doplňkových komponentů (energosádrovec, struska). Stabilizace této směsi se provádí vzdušným nehašeným vápnem. Vyrábí se v míchacím centru Elektrárny Chvaletice, kde je možné provádět výrobu směsi dle požadavku zákazníka nebo elektrárny.

Možnosti využití stabilizátu:

Stabilizát má pevně stanovené technologické podmínky zpracování:

Stabilizát vyrobený v míchacím centru se neskladuje, ale z míchače se přímo expeduje pásovou dopravu na rekultivaci, kde je rozhrnován a hutněn, popř. se expeduje na nákladní auta.