Severní energetická a.s.

Skupina Czech Coal disponuje významnými zásobami hnědého uhlí v České republice s možností využití jak v energetice a teplárenství, tak i v rámci maloodběratelského trhu pro vytápění malých kotelen a domácností. V ročním objemu těžby je druhým největším producentem hnědého uhlí v ČR a v roce 2011 dosáhla 30% těžební podíl všech hnědouhelných společností.

Těžba a úprava hnědého uhlí ve skupině Czech Coal probíhá do roku 2008 ve třech těžebních společnostech Vršanské uhelné a.s., Litvínovské uhelné a.s. a součástí skupiny je i Důl Kohinoor a.s., který těží v posledním hnědouhelném hlubinném dole Centrum. Litvínovská uhelná a.s. spravuje těžební lokalitu ČSA a Vršanská uhelná a.s., spravuje těžební lokality Vršany a Šverma. Obě společnosti uplatňují rozdílnou strategii, pokud jde o postup těžby, a to s ohledem na dosud platné územní limity těžby.

Z důvodu zachování stávajících územních limitů těžby bude skupina Czech Coal nucena již v roce 2012 zahájit řízené snižování produkce v lokalitě ČSA, ve které se těží výhřevnější uhlí pro teplárenství a maloodběratelský trh, a koncem roku 2022 těžbu dočasně zastavit.

Skupina realizuje a nadále bude realizovat obchodní řešení, které nejlépe zajistí rovný a transparentní přístup všech zákazníků ke snižující se nabídce hnědého uhlí, jež je způsobena územními limity těžby stanovenými ve vládním usnesení č. 444/1991.

<-- p>


Další informace naleznete v Roční zprávě skupiny Czech Coal:

© 2018 - Sev.en Energy |   Mapa webu