Severní energetická a.s.

Trh energetického hnědého uhlí

Nejvýznamnější obchodní komoditou skupiny Czech Coal je mostecké hnědé energetické uhlí. Tento produkt je určen segmentu elektroenergetiky a teplárenství. Hlavním zákazníkem je elektrárenská společnost ČEZ. Celkově skupina Czech Coal dodala v roce 2011 na trh 13,4 milionů tun energetického uhlí o průměrné výhřevnosti 12,76 MJ/kg. Podíl skupiny CC na trhu HU dosáhl 31%.

Produkty

Uhelné produkty

Základním zdrojem informací o produktech je Katalog mosteckého hnědého uhlí. Obsahuje garantované jakostní parametry produktů, informativní údaje o ostatních jakostních znacích mosteckého uhlí a základní požárně technickou charakteristiku paliva. Katalog je poskytován všem odběratelům mosteckého hnědého uhlí.

Neuhelné produkty

Zabýváme se rovněž využíváním vedlejších energetických produktů, tedy zbytků po spalování uhlí. V neupravené formě se vedlejší energetické produkty využívají v zařízení k využívání odpadů, především k tvorbě kolejového lože, k podsypovým a posypovým účelům a vytváření násypů a zásypů při stavbě pozemních komunikací a tras linek dálkové pasové dopravy. Dodávány mohou být pouze odpady specifikované podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů ve skupině 10., které jsou zařazeny do kategorie "O" (ostatní odpad) a které splňují podmínky stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. V upravené formě je odebírán granulát a granulát aditivovaný do výsypek povrchových dolů pro separátní nebo směsné zakládání do výsypek a pro násypy a zásypy. Dalším možným využitím je granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů a granulát pro rekultivaci báňských výsypek, tedy výrobky ve znění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Další služby

Kromě obchodu s uhlím i neuhelnými produkty zajišťujeme přepravní služby.

Kontakt

Severní energetická a.s.
V. Řezáče 315, 434 67 Most

Ing. Jan Růžek
Tel.: +420 476 203 182
E-mail: j.ruzek@sev-en.cz   

Ing. Pavlína Komínková-Štichová
Tel: +420 476 203 272
FAX: +420 476 203 204
E-mail: p.kominkova@sev-en.cz

© 2018 - Sev.en Energy |   Mapa webu